کارشناسان دپارتمان املاک آسا

             

   فروش : سعید ۰۹۱۲۶۵۳۳۱۳۵              فروش : عماد ۰۹۱۲۳۷۰۲۳۶۴

  

            

 فروش : شاه حسینی۰۹۱۲۰۷۳۱۳۷۱

 

                        

             فروش : ارشادی فر ۰۹۱۰۱۰۵۴۱۱۰

 

               

  فروش : واحدی ۰۹۳۳۶۲۶۵۶۳۵                 فروش :آدینه ۰۹۳۰۹۱۲۴۹۵۳

 

               

   فروش : آئین ۰۹۲۹۸۵۸۶۲۳۹                  فروش : برقی ۰۹۱۹۴۰۲۲۹۶۱

 

                

   فروش : کامیار ۰۹۱۹۰۷۰۸۰۱۷              فروش : خوشنود ۰۹۱۲۷۱۳۰۰۲۰

 

               

     فروش : یاسی ۰۹۹۰۱۸۰۲۸۷۷               فروش : شجاعی ۰۹۳۹۲۴۰۰۵۴۰

 

               

  فروش : مقصودی ۰۹۳۸۲۶۵۶۹۵۲             فروش : معظمی ۰۹۳۸۱۳۶۳۶۸۸

 

                 

فروش : میدانی ۰۹۳۵۶۸۶۷۷۷۰

 

                    

    فروش :سهیلی ۰۹۹۰۲۲۴۲۴۵۷۷                    فروش :مجید ۰۹۹۰۹۰۶۱۴۳۱ 

 

                       

   فروش :شکری ۰۹۱۲۲۳۷۷۰۲۹                 فروش :احمدی ۰۹۱۹۹۵۶۲۱۵۱

               

                              

    کلنگی و مستغلات: بهزاد ۰۹۱۲۲۲۱۲۸۳۴۴             کلنگی و مستغلات : ثروتی ۰۹۱۲۷۴۹۲۵۶۴

 

                             

                             فروش : شاهین ۰۹۹۱۳۲۳۵۷۴۹