تعداد نتایج:

14
بلوار دهکده المپیک
ویژه
۲۲۰مترزمین/بنای‌کلنگی/بلواردهکده‌المپیک/بر۹منطقه۲۲

۲۲۰مترزمین/بنای‌کلنگی/بلواردهکده‌المپیک/بر۹منطقه۲۲

خرید و فروش در بلوار دهکده المپیک
27500000000
مشاهده جزئیات
زیبادشت

فروش کلنگی/ ۲ نبش / زیبادشت / پارک‌جوانمردان / منطقه۲۲

خرید و فروش در زیبادشت
مشاهده جزئیات
بلوار دهکده المپیک

۲۰۰مترکلنگی / ۲ کله / مناسب‌ساخت / دهکده المپیک

خرید و فروش در بلوار دهکده المپیک
33000000000
مشاهده جزئیات
شهرک گلستان (راه آهن)

فروش ویلایی/ ۳ طبقه / شهرک راه آهن / منطقه ۲۲

خرید و فروش در شهرک گلستان (راه آهن)
27000000000
مشاهده جزئیات
شهرک گلستان (راه آهن)
ویژه
۲00مترزمین/گذر۱۲متری/مناسب‌ساخت/شهرک‌راه‌آهن

۲00مترزمین/گذر۱۲متری/مناسب‌ساخت/شهرک‌راه‌آهن

خرید و فروش در شهرک گلستان (راه آهن)
27000000000
مشاهده جزئیات
دهکده المپیک
ویژه
کلنگی‌بر۹/مناسب‌سازندگان‌‌ساز/دهکده‌المپیک

کلنگی‌بر۹/مناسب‌سازندگان‌‌ساز/دهکده‌المپیک

خرید و فروش در دهکده المپیک
27720000000
مشاهده جزئیات
بلوار دهکده المپیک
ویژه
مستغلات/۲۰۰متری/بلواردهکده‌المپیک/پارک جوانمردان/منطقه۲۲

مستغلات/۲۰۰متری/بلواردهکده‌المپیک/پارک جوانمردان/منطقه۲۲

خرید و فروش در بلوار دهکده المپیک
28000000000
مشاهده جزئیات
زیبادشت
ویژه
فروش۲۰۰مترکلنگی/۲کله/مستغلات/شهرک‌راه‌آهن

فروش۲۰۰مترکلنگی/۲کله/مستغلات/شهرک‌راه‌آهن

خرید و فروش در زیبادشت
34000000000
مشاهده جزئیات
شهرک گلستان (راه آهن)
ویژه
کلنگی/۲۰۰متری/۲نبش/ویو‌ابدی/شهرک‌راه‌آهن

کلنگی/۲۰۰متری/۲نبش/ویو‌ابدی/شهرک‌راه‌آهن

خرید و فروش در شهرک گلستان (راه آهن)
34000000000
مشاهده جزئیات
بلوار دهکده المپیک
ویژه
۲۰۰ مترجنوبی/مناسب‌سازندگان‌لوکس‌ساز/دهکده‌المپیک

۲۰۰ مترجنوبی/مناسب‌سازندگان‌لوکس‌ساز/دهکده‌المپیک

خرید و فروش در بلوار دهکده المپیک
28000000000
140000000
مشاهده جزئیات
بلوار دهکده المپیک
ویژه
200مترکلنگی/مناسب‌ساخت/دهکده‌المپیک

200مترکلنگی/مناسب‌ساخت/دهکده‌المپیک

خرید و فروش در بلوار دهکده المپیک
27000000000
135000000
مشاهده جزئیات
شهرک گلستان (راه آهن)

۲۰۰مترکلنگی مناسب ساخت / جنوبی / ویوی پارک جوانمردان

خرید و فروش در شهرک گلستان (راه آهن)
32000000000
مشاهده جزئیات
شهرک گلستان (راه آهن)

۴۰۰مترزمین/باجواز‌ساخت/موقعیت‌اداری‌وتجاری/شهرک‌راه‌آهن

خرید و فروش در شهرک گلستان (راه آهن)
56000000000
مشاهده جزئیات
دهکده المپیک

۲۰۰مترزمین‌/جنوبی/مناسب‌ساخت/پارک‌جوانمردان/دهکده‌المپیک

خرید و فروش در دهکده المپیک
32000000000
مشاهده جزئیات