دریاچه چیتگر

تعداد نتایج:

232
دریاچه چیتگر
ویژه
۱۴۵ متری کلید نخورده در منطقه ۲۲

۱۴۵ متری کلید نخورده در منطقه ۲۲

خرید و فروش در دریاچه چیتگر
10440000000
مشاهده جزئیات
دریاچه چیتگر
ویژه
پیش خرید افق بین الملل

پیش خرید افق بین الملل

پیش خرید در دریاچه چیتگر
1920000000
16000000
مشاهده جزئیات
دریاچه چیتگر
ویژه
اپارتمان ۱۰۰ متری ۲ خواب در افق بین الملل

اپارتمان ۱۰۰ متری ۲ خواب در افق بین الملل

پیش خرید در دریاچه چیتگر
1600000000
16000000
مشاهده جزئیات
دریاچه چیتگر
ویژه
پیش فروش واحد ۲۵۰ متری ۴ خواب در پروژه افق بین الملل

پیش فروش واحد ۲۵۰ متری ۴ خواب در پروژه افق بین الملل

پیش خرید در دریاچه چیتگر
4000000000
16000000
مشاهده جزئیات
دریاچه چیتگر
ویژه
پیش خرید واحد ۲۵۰ متری ۴ خواب در افق بین الملل

پیش خرید واحد ۲۵۰ متری ۴ خواب در افق بین الملل

پیش خرید در دریاچه چیتگر
4000000000
16000000
مشاهده جزئیات
دریاچه چیتگر
ویژه
پیش خرید در منطقه ۲۲ برج افق بین الملل

پیش خرید در منطقه ۲۲ برج افق بین الملل

پیش خرید در دریاچه چیتگر
1600000000
16000000
مشاهده جزئیات
دریاچه چیتگر
ویژه
پیش فروش افق بین الملل/ پنت هاوس ۲۵۰ متری ۴خواب

پیش فروش افق بین الملل/ پنت هاوس ۲۵۰ متری ۴خواب

پیش خرید در دریاچه چیتگر
4000000000
16000000
مشاهده جزئیات
دریاچه چیتگر
ویژه
واحد ۱۰۰ متری ۲ خواب/ قابل تهاتر/ افق بین‌الملل

واحد ۱۰۰ متری ۲ خواب/ قابل تهاتر/ افق بین‌الملل

پیش خرید در دریاچه چیتگر
1600000000
16000000
مشاهده جزئیات
دریاچه چیتگر
ویژه
۱۰۰ متری ۲ خواب در پروژه افق بین الملل

۱۰۰ متری ۲ خواب در پروژه افق بین الملل

پیش خرید در دریاچه چیتگر
1600000000
16000000
مشاهده جزئیات
دریاچه چیتگر
ویژه
پیش خرید پروژه در منطقه ۲۲

پیش خرید پروژه در منطقه ۲۲

پیش خرید در دریاچه چیتگر
2240000000
16000000
مشاهده جزئیات
دریاچه چیتگر
ویژه
واحد ۱۴۰ متری ۳ خواب / افق بین‌الملل/ سند تک‌برگ

واحد ۱۴۰ متری ۳ خواب / افق بین‌الملل/ سند تک‌برگ

پیش خرید در دریاچه چیتگر
2240000000
16000000
مشاهده جزئیات
دریاچه چیتگر
ویژه
پیش فروش پنت هاوس ۲۵۰ متری ۴ خواب در منطقه ۲۲

پیش فروش پنت هاوس ۲۵۰ متری ۴ خواب در منطقه ۲۲

پیش خرید در دریاچه چیتگر
4000000000
16000000
مشاهده جزئیات
دریاچه چیتگر
ویژه
پیش فروش ۱۴۰ متری ۳ خواب / قابل تهاتر

پیش فروش ۱۴۰ متری ۳ خواب / قابل تهاتر

پیش خرید در دریاچه چیتگر
2240000000
16000000
مشاهده جزئیات
دریاچه چیتگر
ویژه
پیش فروش ۱۲۰ متری ۳ خواب در برج های افق بین‌الملل

پیش فروش ۱۲۰ متری ۳ خواب در برج های افق بین‌الملل

پیش خرید در دریاچه چیتگر
1920000000
16000000
مشاهده جزئیات
دریاچه چیتگر
ویژه
واحد ۱۲۰ متری ۳ خواب / قابل تهاتر/ پیش فروش

واحد ۱۲۰ متری ۳ خواب / قابل تهاتر/ پیش فروش

پیش خرید در دریاچه چیتگر
1920000000
16000000
مشاهده جزئیات
دریاچه چیتگر
ویژه
پیش فروش پنت هاوس در برج های افق بین‌الملل/ ۲۵۰ متری ۴ خواب

پیش فروش پنت هاوس در برج های افق بین‌الملل/ ۲۵۰ متری ۴ خواب

پیش خرید در دریاچه چیتگر
4000000000
16000000
مشاهده جزئیات
دریاچه چیتگر
ویژه
واحد ۱۴۰ متری / سنددار/ ۳ خواب در برج های افق بین‌الملل

واحد ۱۴۰ متری / سنددار/ ۳ خواب در برج های افق بین‌الملل

پیش خرید در دریاچه چیتگر
2240000000
16000000
مشاهده جزئیات
دریاچه چیتگر
ویژه
پنت هاوس ۲۵۰ متری/ ۴ خواب / ۲۰ متر تراس

پنت هاوس ۲۵۰ متری/ ۴ خواب / ۲۰ متر تراس

پیش خرید در دریاچه چیتگر
4000000000
16000000
مشاهده جزئیات
دریاچه چیتگر
ویژه
۱۲۰ متری ۳ خواب / پیش فروش / افق بین‌الملل

۱۲۰ متری ۳ خواب / پیش فروش / افق بین‌الملل

پیش خرید در دریاچه چیتگر
1920000000
16000000
مشاهده جزئیات
دریاچه چیتگر
ویژه
اپارتمان ۱۲۰ متری ۳ خواب در منطقه ۲۲

اپارتمان ۱۲۰ متری ۳ خواب در منطقه ۲۲

پیش خرید در دریاچه چیتگر
1920000000
16000000
مشاهده جزئیات

دریاچه چیتگر